Home Archiwum
Archiwum


Przetarg nieograniczony na: „Rozwój i promocję Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe”

Email Drukuj PDF

 

Zp.271.1.2011 Krynica- Zdrój, dnia 16 lutego 2011r.

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47657 - 2011 data 09.02.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, fax. 18 477 74 51.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 17 lutego 2011 r. godz. 11:50. 3. Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - nie złożył dokumentów lub oświadczeń na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust.4aPzp. 3) Gwarancja/poręczenia ma być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośne na osoby trzecie. 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 38 8802 0002 2002 2007 2094 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu: Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 7. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (przyczyny niezawarcia umowy leżą po stronie Wykonawcy). 9. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 lutego 2011 r. godz. 11:50. 3. Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - nie złożył dokumentów lub oświadczeń na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust.4aPzp. 3) Gwarancja/poręczenia ma być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośne na osoby trzecie. 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 38 8802 0002 2002 2007 2094 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu: Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 7. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (przyczyny niezawarcia umowy leżą po stronie Wykonawcy). 9. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

 
Zp.271.1.2011                                                                    Krynica-Zdrój, dnia 11 lutego 2011r.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
„Rozwój i promocję Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe”
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47657 - 2011 data 09.02.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, fax. 18 477 74 51.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
·         W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 31.03.2011.

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 31.04.2011


 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
„Rozwój i promocję Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe”
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47657 - 2011 data 09.02.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, fax. 18 477 74 51.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3..
·         W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze obejmujące opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego folderu promocyjnego uzdrowisk małopolskich pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks. 2) Usługi będą wykonywane sukcesywnie na podstawie opracowanych materiałów: tekstów, fotografii oraz map, planów. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna dla wykonania usługi wydawniczej obejmującej wykonanie usługi wydawniczej obejmującej opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego dla folderu promującego małopolskie gminy uzdrowiskowe: Kraków-Swoszowice, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Sękowa, Szczawnica, Uście Gorlickie pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks. 4) Wszystkie materiały niezbędne do wykonania albumu dostarcza Zamawiający. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie i przedłożenia do korekty Zamawiającemu teksty, zdjęcia, mapy, projekt graficzny. Zamawiający ma prawo dokonać, co najmniej 3 korekt przekazanych materiałów przez Wykonawcę. Zamawiający dokona każdej korekty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do korekty przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo wykona próbny wydruk folderu, który przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji przed drukiem. 6) Zawartość: tekst w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, treść przedstawiająca kompleksową ofertę gmin małopolskich w czterech blokach tematycznych: zdrowie, kondycja, uroda i relaks. Fotografie około 120 zdjęć, średnio 15 zdjęć na uzdrowisko, w pełnym kolorze powinny obejmować: zdjęcia i ofertę uzdrowisk małopolskich przedstawiając je całorocznie, powinny nawiązywać (być spójne) do tekstów, opisy fotografii/ilustracji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, mapka poglądowa, rysowana obejmująca lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski zawierająca elementy charakterystyczne związane z uzdrowiskami, wyróżniające je wśród innych uzdrowisk polskich. 7)Zakres usługi: opracowanie tekstu merytoryczne i redakcyjne w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego. 8) Nakład: 4.000 egz., format: A5, objętość: ok. 500 stron 9) Zadruk: środek papier kreda 135 g, druk full kolor wszystkie strony 10) Okładka: kartonik 350g, okładka folia mat + lakier wybiórczy 11) Oprawa: klejona 12) Transport: dostawa do Zamawiającego - Krynica-Zdrój..
·         W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia stanowi: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze obejmujące opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, przygotowanie mapki poglądowej przedstawiającej lokalizację uzdrowisk małopolskich, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego folderu promocyjnego uzdrowisk małopolskich pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks. 2) Usługi będą wykonywane na podstawie opracowanych materiałów: tekstów, fotografii 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna dla wykonania usługi wydawniczej obejmującej wykonanie usługi wydawniczej obejmującej opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego dla folderu promującego małopolskie gminy uzdrowiskowe: Kraków-Swoszowice, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Sękowa, Szczawnica, Uście Gorlickie pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relak. 4)Wszystkie materiały niezbędne do wykonania albumu dostarcza Zamawiający. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do korekty Zamawiającemu: tekstów, zdjęć, mapy poglądowej obejmującej lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski i wyróżniające je elementy, projektu graficznego. Zamawiający ma prawo dokonać co najmniej 2 korekt przekazanych materiałów przez Wykonawcę. Zamawiający dokona każdej korektyw terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do korekty przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo wykona próbny wydruk albumu, który przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji przed drukiem 6) Zawartość: tekst w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, treść przedstawiająca kompleksową ofertę gmin małopolskich w czterech blokach tematycznych: zdrowie, kondycja, uroda i relaks. Fotografie około 120 zdjęć, średnio 15 zdjęć na uzdrowisko, w pełnym kolorze powinny obejmować: zdjęcia i ofertę uzdrowisk małopolskich przedstawiając je całorocznie, (zdjęcia dostarcza Zamawiający), powinny nawiązywać (być spójne) do tekstów, opisy fotografii/ilustracji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, mapka poglądowa, rysowana obejmująca lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski zawierająca elementy charakterystyczne związane z danymi uzdrowiskami, wyróżniające je wśród innych uzdrowisk polskich. 7) Zakres usługi: opracowanie tekstu merytoryczne i redakcyjne w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego. 8) Nakład: 4.000 egz., format: A5, objętość: ok. 200 stron 9) Zadruk: środek papier kreda 135 g, druk full kolor wszystkie strony 10) Okładka: kartonik 350g, okładka folia mat + lakier wybiórczy 11) Oprawa: klejona 12) Transport: dostawa do Zamawiającego - Krynica-Zdrój..
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·         W ogłoszeniu jest: 17.02.2011 godzina 11:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24..
·         W ogłoszeniu powinno być: 21.02.2011 godzina 11:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24.

 


Zp.721.1.2011                                                                           Krynica-Zdrój, dnia 11 lutego 2011r.
 
 
M O D Y F I K A C J A
treści SIWZ
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe.  Zakres modyfikacji jest następujący:
Punkt III ppkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiot zamówienia stanowi:
 
1)        Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze obejmujące opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, przygotowanie mapki poglądowej przedstawiającej lokalizację uzdrowisk małopolskich, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego folderu promocyjnego uzdrowisk małopolskich pt. „Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks”.
2)        Usługi będą wykonywane na podstawie opracowanych materiałów: tekstów, fotografii
3)        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna dla wykonania usługi wydawniczej obejmującej wykonanie usługi wydawniczej obejmującej opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego dla folderu promującego małopolskie gminy uzdrowiskowe: Kraków-Swoszowice, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Sękowa, Szczawnica, Uście Gorlickie pt. „Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks”.
4)        Wszystkie materiały niezbędne do wykonania albumu dostarcza Zamawiający.
5)        Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do korekty Zamawiającemu: tekstów, zdjęć, mapy poglądowej obejmującej lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski i wyróżniające je elementy, projektu graficznego. Zamawiający ma prawo dokonać co najmniej 2 korekt przekazanych materiałów przez Wykonawcę. Zamawiający dokona każdej korektyw terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do korekty przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo wykona próbny wydruk albumu, który przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji przed drukiem
6)        Zawartość: tekst w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, treść przedstawiająca kompleksową ofertę gmin małopolskich w czterech blokach tematycznych: zdrowie, kondycja, uroda i relaks. Fotografie około 120 zdjęć, średnio 15 zdjęć na uzdrowisko, w pełnym kolorze powinny obejmować: zdjęcia i ofertę uzdrowisk małopolskich przedstawiając je całorocznie, (zdjęcia dostarcza Zamawiający), powinny nawiązywać (być spójne) do tekstów, opisy fotografii/ilustracji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, mapka poglądowa, rysowana obejmująca lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski zawierająca elementy charakterystyczne związane z danymi uzdrowiskami, wyróżniające je wśród innych uzdrowisk polskich.
7)        Zakres usługi: opracowanie tekstu merytoryczne i redakcyjne w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego.
8)        Nakład: 4.000 egz., format: A5, objętość: ok. 200 stron
9)        Zadruk: środek papier kreda 135 g, druk full kolor wszystkie strony
10)    Okładka: kartonik 350g, okładka folia mat + lakier wybiórczy
11)    Oprawa: klejona
12)    Transport: dostawa do Zamawiającego – Krynica-Zdrój.
 
Punkt VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Termin Wykonania Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 31 kwietnia 2011 roku.
Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:
Termin składania ofert: 21 lutego godz. 11:50
Termin otwarcia ofert: 21 lutego godz. 12:00
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
 
                                                                                                      ....................................................
 
(podpis kierownika Zamawiającego)
 
 
 

 

 

Zp.271.1.2011 Muszyna, dnia 9 luty 2011r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP
ul. Czarny Potok 27/24
33-380 Krynica-Zdrój
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Rozwój i promocję Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe”
Numer ogłoszenia: 47657- 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgurp.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze obejmujące opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego folderu promocyjnego uzdrowisk małopolskich pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks. 2) Usługi będą wykonywane sukcesywnie na podstawie opracowanych materiałów: tekstów, fotografii oraz map, planów. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna dla wykonania usługi wydawniczej obejmującej wykonanie usługi wydawniczej obejmującej opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego dla folderu promującego małopolskie gminy uzdrowiskowe: Kraków-Swoszowice, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Sękowa, Szczawnica, Uście Gorlickie pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks. 4) Wszystkie materiały niezbędne do wykonania albumu dostarcza Zamawiający. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie i przedłożenia do korekty Zamawiającemu teksty, zdjęcia, mapy, projekt graficzny. Zamawiający ma prawo dokonać, co najmniej 3 korekt przekazanych materiałów przez Wykonawcę. Zamawiający dokona każdej korekty w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do korekty przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo wykona próbny wydruk folderu, który przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji przed drukiem. 6) Zawartość: tekst w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, treść przedstawiająca kompleksową ofertę gmin małopolskich w czterech blokach tematycznych: zdrowie, kondycja, uroda i relaks. Fotografie około 120 zdjęć, średnio 15 zdjęć na uzdrowisko, w pełnym kolorze powinny obejmować: zdjęcia i ofertę uzdrowisk małopolskich przedstawiając je całorocznie, powinny nawiązywać (być spójne) do tekstów, opisy fotografii/ilustracji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, mapka poglądowa, rysowana obejmująca lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski zawierająca elementy charakterystyczne związane z uzdrowiskami, wyróżniające je wśród innych uzdrowisk polskich. 7)Zakres usługi: opracowanie tekstu merytoryczne i redakcyjne w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego. 8) Nakład: 4.000 egz., format: A5, objętość: ok. 500 stron 9) Zadruk: środek papier kreda 135 g, druk full kolor wszystkie strony 10) Okładka: kartonik 350g, okładka folia mat + lakier wybiórczy 11) Oprawa: klejona 12) Transport: dostawa do Zamawiającego - Krynica-Zdrój.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2, 79.82.11.00-6, 79.82.10.00-5, 79.82.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 17 lutego 2011 r. godz. 11:50. 3. Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - nie złożył dokumentów lub oświadczeń na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust.4aPzp. 3) Gwarancja/poręczenia ma być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośne na osoby trzecie. 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 38 8802 0002 2002 2007 2094 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu: Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe. 6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 7. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (przyczyny niezawarcia umowy leżą po stronie Wykonawcy). 9. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Nie dotyczy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.2.3) Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
IV.2.4) Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewidujedynamicznego systemu zakupów.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień treści umowy, w następujących przypadkach: a) Konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub - okoliczności, ( np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usługi, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę. - z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian które wynikły w trakcie realizacji usługi i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia . c) konieczność zmiany terminu umownego realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania usług zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania złożonego efektu użytkowego, d) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego . 2) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 3) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 4) W przypadku takich zmian jak; adres, nr rachunku bankowego, czy personelu technicznego obsługi robót, wystarczy pisemne poinformowanie Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgurp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2011 godzina 11:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja do pobrania:

Pobierz specyfikację przetargu

 


Strona 5 z 5

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl