Home Archiwum
Archiwum


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Usługi

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Krynica-Zdrój: Druk i dostawa albumu pn. Uzdrowiska Polskie
Numer ogłoszenia: 113349 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84819 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa albumu pn. Uzdrowiska Polskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: 1. Album fotograficzny promujący polskie uzdrowiska i gminy uzdrowiskowe pt.: Uzdrowiska polskie. a) Wykonawca wydrukuje album na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego oraz wykona próbny wydruk 5 stron do akceptacji w technice proof cyfrowy, które przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji. b) Zakres druku: wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego. c) Nakład:1.000 egz., format: A4 (280x210mm) - poziomo d) Objętość: 632 strony + doklejana rozkładówka 4/4 kreda 135 gr. e) Zadruk: środek 4+4, papier kreda silk 135 gr, wyklejka offset 170 gr. f) Oprawa: okleina płótno bawełniane granat, o strukturze satyny; okładka tektura lita grubość od 3-4 mm; szycie bloku książkowego dla oprawy twardej; tłoczenie i złocenie wg wzoru na okładce: wszystkie fale tłoczone do wewnątrz, złocone, dodatkowy element tłoczenia na dany wycięty element w centralnym środku okładki, dodatkowa powierzchnia złocenia nie przekraczająca 3,5 x 3,5 cm2 . g) Blok książkowy zawiązany dwoma tasiemkami łączącymi okładki książki h) Opakowanie: album wkładany do pudełka kartonowego z nadrukiem, kreda 350g dwustronnie bielona, foliowanie mat, tłoczenie na całej powierzchni, lakier wybiórczy, druk 4+4, wielkość na dany kształt pudełka, po personalizacji książki. i) Transport: dostawa do zamawiającego - Krynica-Zdrój.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                     Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                     Drukarnia Dimograf Sp. z o.o., ul. Legionów 83, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·              Cena wybranej oferty: 67200,00

·              Oferta z najniższą ceną: 67200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 135054,00

·              Waluta: PLN.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Zp.271.2.2011                                                            Krynica Zdrój, dnia 01 kwietnia 2011r.

 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Druk i dostawa albumu pn. „Uzdrowiska Polskie” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Drukarnia Dimograf Sp. z o.o. ul. Legionów 83, 43- 300 Bielsko Biała.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 67 200,00 zł brutto (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100), oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryterium jakość, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium oceny ofert:

cena - 60

jakość - 40

Łączna liczba uzyskanych punktów: 100

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Oferta Nr 1

Drukarnia Dimograf Sp. z o.o. ul. Legionów 83, 43- 300 Bielsko Biała

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium oceny ofert:

cena - 60

jakość - 40

Łączna liczba uzyskanych punktów: 100

 

 

Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j. Al. Piastów 42,     71 - 062 Szczecin

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium oceny ofert:  

cena - 48,48

jakość - 38

Łączna liczba uzyskanych punktów: 86,48

Oferta Nr 3

F.P.H.U. ERIZER Sebastian Marchacz 33-312 Tęgoborze 37

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium oceny ofert: 

cena - 29,85

jakość - 38

Łączna liczba uzyskanych punktów: 67,85

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                         Z poważaniem 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM„Druk i dostawa albumu pn. Uzdrowiska Polskie”

Email Drukuj PDF

 

Zp.271.2.2011                                                                    Krynica Zdrój, dnia 15 marca 2011r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP
ul. Czarny Potok 27/24
 33-380 Krynica-Zdrój
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Druk i dostawa albumu pn. Uzdrowiska Polskie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa albumu pn. Uzdrowiska Polskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: 1. Album fotograficzny promujący polskie uzdrowiska i gminy uzdrowiskowe pt.: Uzdrowiska polskie. a) Wykonawca wydrukuje album na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego oraz wykona próbny wydruk 5 stron do akceptacji w technice proof cyfrowy, które przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji. b) Zakres druku: wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego. c) Nakład:1.000 egz., format: A4 (280x210mm) - poziomo d) Objętość: 632 strony + doklejana rozkładówka 4/4 kreda 135 gr. e) Zadruk: środek 4+4, papier kreda silk 135 gr, wyklejka offset 170 gr. f) Oprawa: okleina płótno bawełniane granat, o strukturze satyny; okładka tektura lita grubość od 3-4 mm; szycie bloku książkowego dla oprawy twardej; tłoczenie i złocenie wg wzoru na okładce: wszystkie fale tłoczone do wewnątrz, złocone, dodatkowy element tłoczenia na dany wycięty element w centralnym środku okładki, dodatkowa powierzchnia złocenia nie przekraczająca 3,5 x 3,5 cm2 . g) Blok książkowy zawiązany dwoma tasiemkami łączącymi okładki książki h) Opakowanie: album wkładany do pudełka kartonowego z nadrukiem, kreda 350g dwustronnie bielona, foliowanie mat, tłoczenie na całej powierzchni, lakier wybiórczy, druk 4+4, wielkość na dany kształt pudełka, po personalizacji książki. i) Transport: dostawa do zamawiającego - Krynica-Zdrój.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.82.30.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
·         Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2.Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 marca 2011r. godz. 08:50. 3. Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - nie złożył dokumentów lub oświadczeń na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust.4aPzp. 3) Gwarancja/poręczenia ma być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośne na osoby trzecie. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 63 8802 0002 2001 0007 2094 0001 z dopiskiem: wadium dla przetargu: Druk i dostawa albumu pn. Uzdrowiska Polskie 5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 6. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (przyczyny niezawarcia umowy leżą po stronie Wykonawcy). 8. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca ma wykazać, usługę polegającą na przygotowaniu, publikacji o charakterze informacyjno-promocyjnym, przy czym wymagane jest aby publikacja miała formę albumu (wykazu usług stanowi załącznik nr 4). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jeden w całości przygotowany i wydrukowany w sposób określony w zdaniu poprzednim przez siebie album o parametrach technicznych porównywalnych z przedmiotem zamówienia określonym w rozdziale III. Publikacja ta będzie weryfikowana przez komisję przetargową pod względem jakości wykonania druku, oprawy, atrakcyjności graficznej i estetycznej wizualizacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie określonej w rozdziale XVIII niniejszej SIWZ.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·         1. Cena - 60
·         2. Ocena jakości przedstawionej do oceny publikacji (jakość) - 40
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień treści umowy, w następujących przypadkach: a) Konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: - działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub - okoliczności, ( np. przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji usługi, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę. - z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian które wynikły w trakcie realizacji usługi i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia . c) konieczność zmiany terminu umownego realizacji robót z powodu: - konieczności wykonania usług zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania złożonego efektu użytkowego, d) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego . 2) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy. 3) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 4) W przypadku takich zmian jak; adres, nr rachunku bankowego, czy personelu technicznego obsługi robót, wystarczy pisemne poinformowanie Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgurp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP ul. Czarny Potok 27/24 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 08:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP ul. Czarny Potok 27/24 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Specyfikacja


 

Zp.271.2.2011                                                                    Krynica Zdrój, dnia 17 marca 2011r.
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
ul. Czarny Potok 27/24
33-380 Krynica-Zdrój
 
 
 
Dot. „Druk i dostawa albumu pn. „Uzdrowiska Polskie”
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytanie zadane przez Wykonawców:
Pytanie:
            W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu z dnia 15.03.2011 r.,  proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania;
- w jakim terminie jest przewidywane podpisanie umowy
- w jakim terminie jest przewidywane dostarczenie materiałów gotowych do druku
 
Odpowiedź:
                Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
            Dostarczenie materiałów gotowych do druku nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
 
Wyjaśnienia zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
                                                            Z poważaniem

 


 

 

Zp.271.2.2011 Krynica Zdrój, dnia 22 marca 2011r.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój


 


 

Dot. „Druk i dostawa albumu pn. „Uzdrowiska Polskie”
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytanie zadane przez Wykonawcę:

Pytanie Nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu z dnia 15.03.2011 r.,  proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania;

- „wszystkie fale tłoczone do wewnątrz” – o jakie fale chodzi?

Czy jest to jakiś element graficzny czy specjalistyczne określenie?

Odpowiedź:

Zamawiający umieścił na stronie internetowej www.sgurp.pl jako załącznik do postępowania fotografię przedstawiającą jak mają być umieszczone fale ( elementy graficzne) na okładce albumu.

Pytanie Nr 2:

dodatkowy element tłoczenia na dany wycięty element w centralnym środku okładki” – proszę o uściślenie czy chodzi o:

- wtłoczenie na sucho i wklejenie w to miejsce obrazka

- wklejenie obrazka i zrobienie na nim tłoczenia

- wycięcie jakiegoś elementu w okładce na wylot (rogi muszą być lekko zaokrąglone)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby logo Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP tłoczone było do zewnątrz a następnie umieszczone w wyciętym elemencie w środku okładki. Tłoczenie wypukłe ze złoceniem.


 


 

Pytanie Nr 3:

Pudełko:

 „tłoczenie na całej powierzchni” – suche czy kolorowe?

wielkość na dany kształt pudełka, po personalizacji książki” – proszę o uściślenie co to znaczy „wielkość na dany kształt pudełka”

Odpowiedź:

Pod pojęciem  personalizacja w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający  rozumie dostosowanie albumu do wielkości pudełka tj. długość, szerokość, głębokość.

Zamawiający wymaga aby na całej powierzchni pudełka zostało wykonane tłoczenie suche ze złoceniem.

 Pytanie Nr 4:

 Książka ma być personalizowana?-  jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedź:
 

Zamawiający nie wymaga personalizowania książki.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem

Poprawiony: środa, 23 marca 2011 11:01
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Krynica-Zdrój: Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe.
Numer ogłoszenia: 75539 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47657 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi wydawnicze obejmujące opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, przygotowanie mapki poglądowej przedstawiającej lokalizację uzdrowisk małopolskich, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego folderu promocyjnego uzdrowisk małopolskich pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks. 2) Usługi będą wykonywane na podstawie opracowanych materiałów: tekstów, fotografii 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna dla wykonania usługi wydawniczej obejmującej wykonanie usługi wydawniczej obejmującej opracowanie merytoryczne i redakcyjne tekstu w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego dla folderu promującego małopolskie gminy uzdrowiskowe: Kraków-Swoszowice, Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rabka-Zdrój, Sękowa, Szczawnica, Uście Gorlickie pt. Do uzdrowisk małopolskich po zdrowie, kondycję, urodę i relaks. 4) Wszystkie materiały niezbędne do wykonania albumu dostarcza Zamawiający. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do korekty Zamawiającemu: tekstów, zdjęć, mapy poglądowej obejmującej lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski i wyróżniające je elementy, projektu graficznego. Zamawiający ma prawo dokonać co najmniej 2 korekt przekazanych materiałów przez Wykonawcę. Zamawiający dokona każdej korektyw terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania materiałów do korekty przez Wykonawcę. Wykonawca dodatkowo wykona próbny wydruk albumu, który przedłoży Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji przed drukiem 6) Zawartość: tekst w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, treść przedstawiająca kompleksową ofertę gmin małopolskich w czterech blokach tematycznych: zdrowie, kondycja, uroda i relaks. Fotografie około 120 zdjęć, średnio 15 zdjęć na uzdrowisko, w pełnym kolorze powinny obejmować: zdjęcia i ofertę uzdrowisk małopolskich przedstawiając je całorocznie, (zdjęcia dostarcza Zamawiający), powinny nawiązywać (być spójne) do tekstów, opisy fotografii/ilustracji w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, mapka poglądowa, rysowana obejmująca lokalizację uzdrowisk na terenie Małopolski zawierająca elementy charakterystyczne związane z danymi uzdrowiskami, wyróżniające je wśród innych uzdrowisk polskich. 7) Zakres usługi: opracowanie tekstu merytoryczne i redakcyjne w języku polskim, opracowanie fotograficzne, wykonanie tłumaczeń na język angielski, niemiecki i rosyjski, projekt graficzny, redakcja techniczna, wykonanie techniczne, skład, korekta tekstów i techniczna, wykonanie próbnego wydruku do akceptacji przez Zamawiającego, przygotowanie do druku, druk, oprawa i dostawa do siedziby Zamawiającego. 8) Nakład: 4.000 egz., format: A5, objętość: ok. 200 stron 9) Zadruk: środek papier kreda 135 g, druk full kolor wszystkie strony 10) Okładka: kartonik 350g, okładka folia mat + lakier wybiórczy 11) Oprawa: klejona 12) Transport: dostawa do Zamawiającego - Krynica-Zdrój..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.81.00.00-5, 79.82.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.82.20.00-2, 79.82.11.00-6, 79.82.10.00-5, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·         GOS POLSKA Sp. z o.o., ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 28290,00
·         Oferta z najniższą ceną: 28290,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64882,50
·         Waluta: PLN.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Zp.271.1.2011                                                                    Krynica Zdrój, dnia 28 lutego 2011r.

 
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
ul. Czarny Potok 27/24
33-380 Krynica-Zdrój
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy- Folder promujący małopolskie gminy uzdrowiskowe” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę GOS POLSKA Sp. z o.o. ul. Królowej korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 28 290,00 zł brutto (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) i spełnia inne kryteria odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100.  
Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:
Oferta nr 1
Drukarnia i Wydawnictwo GRAFIKON J. Krupnik, W. Kołodenny Sp. j.
Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 71,88
Oferta nr 2
Fabryka Komunikacji Społecznej ul. Filtrowa 75/22, 02-032 Warszawa
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 43,60
Oferta nr 4
Daunpol Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 bud. 4, 03-310 Warszawa
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 43,48
Oferta nr 5
Media Consulting Agency ul. Biskupia 4/1, 50- 148 Wrocław
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 68,86
Oferta nr 6
Wydawnictwo „ In Plus” s.c. ul. Dewońska 3/22 25- 636 Kielce
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 55,57
Oferta nr 7
Agencja Wydawnicza „WiT” s.c. Wanda Mrówka, Tadeusz Ogórek 
ul. Rynek 1, 33-350 Piwniczna Zdrój.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 62,66
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom.
 
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
 


Strona 4 z 5

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl