Home Archiwum
Archiwum


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

 

Zp.271.4.2011                                                                                                                                                        Krynica Zdrój, dnia 18 sierpnia 2011 r.

 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy”- wizyta studyjna nr 2 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Biuro Turystyczne VECTOR- Krzysztof Trela ul. Kity 24, 33-370 Muszyna.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę - 78 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) i spełnia inne kryteria odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100.   

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1

Biuro Turystyczne VECTOR- Krzysztof Trela ul. Kity 24, 33-370 Muszyna

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100

Oferta nr 2

Biuro Podróży SOLTUR Sp. z o.o. Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 91,23

 

Umowy w sprawie zamówień publicznych zostaną zawarte zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom dziękuję za udział w postępowaniu.

                                                                                                                                                                            Z poważaniem

 

”KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY” - WIZYTA STUDYJNA NR 2

Email Drukuj PDF

Zp.271.4.2011                                                    Krynica Zdrój, dnia 05 sierpnia 2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP

ul. Czarny Potok 27/24

 33-380 Krynica-Zdrój

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 

”KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY” - WIZYTA STUDYJNA NR 2

Numer ogłoszenia: 212257 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP , ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDU STUDYJNEGO W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY - WIZYTA STUDYJNA NR 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników, zapewnienia pilota-tłumacza. II. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu szkoleniowego: 1. Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: 1.1. Osoby odpowiedzialne za marketing i promocję w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, osoby odpowiedzialne za kontraktowanie usług medycznych i pozyskiwanie nowych rynków dla usług uzdrowiskowych. 1.2. Cel: zapoznanie się z metodami kreowania nowych, kompleksowych produktów i usług turystyczno-uzdrowiskowych oraz metod ich skutecznej promocji, ukazanie korzyści płynących ze współpracy w sieciach (na różnych poziomach współpracy), a także zapoznanie się z metodami kontraktowania usług sanatoryjnych w innych krajach, niż wynika to z lokalizacji uzdrowiska oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów z europejskimi kasami chorych w celu zawarcia nowych kontraktów. 2. Liczba uczestników: 2.1. W wyjeździe studyjnym będzie uczestniczyło 30 osób. Imienną listę uczestników wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej 1 tydzień przed terminem wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Termin wyjazdu: 4.1. Wizyta odbędzie się w terminie od 25 wrzesień 2011 r. do 01 październik 2011 r. 5. Plan wyjazdu: 5.1. Wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym planem: - 1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych, przejazd do Velké Losiny (CZ). Zwiedzanie uzdrowiska i spotkanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 2 dzień (Poniedziałek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Jeseník (CZ), spotkanie, zwiedzanie. Przejazd do Burg (Spreewald) (D), spotkanie, zwiedzanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 3 dzień (Wtorek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Bad Schmiedeberg (D) spotkanie, zwiedzanie. Przejazd Bad Sooden-Allendorf (D), spotkanie, zwiedzanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 4 dzień (Środa) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Bad Sooden-Allendorf (D) - spotkanie, zwiedzanie. Przejazd do Bad Kreuznach (D) - spotkanie, zwiedzanie. Przejazd do Bad Sobernheim (D). Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w Bad Kreuznach lub Bad Sobernheim. - 5 dzień (Czwartek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Bad Wörishofen (D) Bawaria, zwiedzanie i spotkanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 6 dzień (Piątek) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Bad Gögging (D), spotkanie, informacje. Przejazd do Bad Abbach (D). Przejazd do Sibyllenbad (D) - spotkanie i zwiedzanie. Przejazd do Mariańskie Łaźnie, zwiedzanie, przejazd do Lazne Belohrad (CZ), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. - 7 dzień (Sobota) Śniadanie, prowiant na drogę, wykwaterowanie. Przejazd do Luhačovíce (CZ) - zwiedzanie, spotkanie w uzdrowisku. Powrót do Krynicy-Zdroju. 6. Posiłki dla uczestników: - w dniach od pierwszego do szóstego - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do siódmego - śniadanie, suchy prowiant 7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach ***(trzygwiazdkowych), w pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi jednoosobowych nie może być mniejsza niż pięć. 7.2. W obiekcie powinna być salka udostępniana na spotkania grupy. 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdu będą odbywać się komfortowym autokarem. Wyposażanie autokaru: klimatyzacja, toaleta/WC, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizacje przyjętego planu. 9. Tłumaczenia: W trakcie wyjazdu grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot/tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, - zapewnienie autokaru, - zapewnienie pilota/tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.10.00-5, 79.34.22.00-5,

63.51.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgurp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 08:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Specyfikacja do pobrania:

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy”

Numer ogłoszenia: 126469 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114129 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy I. Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników, zapewnienia pilota-tłumacza. II. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu szkoleniowego: 1. Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: 1.1. Kadra zarządzająca Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi i turystycznymi. Cel: zapoznanie się z różnymi modelami rozwoju miejscowości uzdrowiskowych oraz nowoczesnymi metodami zarządzania i kreowania innowacyjnych produktów turystycznych w uzdrowiskach. 2. Liczba uczestników: 2.1. W wyjeździe studyjnym będzie uczestniczyło 30 osób. Imienną listę uczestników wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej 1 tydzień przed terminem wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Termin wyjazdu: 4.1. Wizyta odbędzie się w terminie od 26 czerwiec 2011 r. do 02 lipiec 2011 r. 5. Plan wyjazdu: 5.1. Wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym planem: - 1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych, przejazd do Kudowy-Zdroju (2 godzinna przerwa, zapoznanie się z modelami rozwoju uzdrowisk dolnośląskich). Przejazd z Kudowy-Zdroju do Jachymov (CZ), zwiedzanie uzdrowiska, zakwaterowanie i nocleg w Jachymov z Niedzieli na Poniedziałek. - 2 dzień (Poniedziałek) Kontynuacja i przejazd do Franciszkowe Łaźnie, zwiedzanie i spotkanie, przejazd do Mariańskich Łaźni - spotkanie z przedstawicielami miasta i uzdrowiska. Nocleg w Mariańskich Łaźniach. - 3 dzień (Wtorek) Wyjazd z Mariańskich Łaźni i przejazd do Bad Kreuznach. Spotkanie i przejazd do Baden-Baden. Zakwaterowanie i nocleg. - 4 dzień (Środa) Przejazd do Geinberg (A), zwiedzanie, przejazd do Blumau (A), zakwaterowanie i nocleg w pobliżu Bad Blumau. - 5 dzień (Czwartek) Wizyta w Rogner Bad Blumau (A). Po drodze zwiedzanie i spotkanie w Bad Waltersdorf. Przejazd do Savar (Hu) - spotkanie i nocleg. - 6 dzień (Piątek) Przejazd do Pies tany (SK) spotkanie i zwiedzanie. Nocleg w Pies tany. - 7 dzień (Sobota) Spotkanie w uzdrowisku i powrót do Krynicy. 6. Posiłki dla uczestników: - w pierwszym dniu - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do szóstego - śniadanie, obiadokolacja, - w siódmym dniu - śniadanie + suchy prowiant 7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach (trzygwiazdkowych), w pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi jednoosobowych nie może być mniejsza niż pięć. 7.2. W obiekcie powinna być salka udostępniana na spotkania grupy, 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdu będą odbywać się komfortowym autokarem. Wyposażanie autokaru: klimatyzacja, toaleta/WC, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizacje przyjętego planu. 8. Tłumaczenia: W trakcie wyjazdu grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot/tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, - zapewnienie autokaru, - zapewnienie pilota/tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.10.00-5, 79.34.22.00-5, 63.51.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                   Biuro Turystyczne VECTOR- Krzysztof Trela, ul. Kity 24, 33-370 Muszyna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·            Cena wybranej oferty: 79000,00

·            Oferta z najniższą ceną: 79000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79000,00

·            Waluta: PLN.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

  

Zp.271.3.2011                                                                    Krynica Zdrój, dnia 26 kwietnia 2011r.

 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę Biuro Turystyczne VECTOR- Krzysztof Trela ul. Kity 24, 33-370 Muszyna.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę - 79 000,00 zł brutto (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i spełnia inne kryteria odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100.         

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu nie złożono innych ofert.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

                                                         Z poważaniem

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy”

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

Zp.271.3.2011 Krynica Zdrój, dnia 13 kwietnia 2011r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP
ul. Czarny Potok 27/24
33-380 Krynica-Zdrój
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy”
Numer ogłoszenia: 114129 - 2011; data zamieszczenia: 13.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP , ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy I. Zakres zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest obsługa wyjazdu studyjnego (w kraju i za granicą) w zakresie: zakwaterowania i wyżywienia uczestników, zapewnienia transportu, pokrycia kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, ubezpieczenia uczestników, zapewnienia pilota-tłumacza. II. Założenia programowo-organizacyjne wyjazdu szkoleniowego: 1. Uczestnicy, zakres tematyczny wyjazdów: 1.1. Kadra zarządzająca Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz kadra zarządzająca przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi i turystycznymi. Cel: zapoznanie się z różnymi modelami rozwoju miejscowości uzdrowiskowych oraz nowoczesnymi metodami zarządzania i kreowania innowacyjnych produktów turystycznych w uzdrowiskach. 2. Liczba uczestników: 2.1. W wyjeździe studyjnym będzie uczestniczyło 30 osób. Imienną listę uczestników wyjazdu sporządzi Zamawiający i dostarczy Wykonawcy co najmniej 1 tydzień przed terminem wyjazdu. 3. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. 4. Termin wyjazdu: 4.1. Wizyta odbędzie się w terminie od 26 czerwiec 2011 r. do 02 lipiec 2011 r. 5. Plan wyjazdu: 5.1. Wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym planem: - 1 dzień (Niedziela) Wyjazd z Krynicy-Zdroju w godzinach rannych, przejazd do Kudowy-Zdroju (2 godzinna przerwa, zapoznanie się z modelami rozwoju uzdrowisk dolnośląskich). Przejazd z Kudowy-Zdroju do Jachymov (CZ), zwiedzanie uzdrowiska, zakwaterowanie i nocleg w Jachymov z Niedzieli na Poniedziałek. - 2 dzień (Poniedziałek) Kontynuacja i przejazd do Franciszkowe Łaźnie, zwiedzanie i spotkanie, przejazd do Mariańskich Łaźni - spotkanie z przedstawicielami miasta i uzdrowiska. Nocleg w Mariańskich Łaźniach. - 3 dzień (Wtorek) Wyjazd z Mariańskich Łaźni i przejazd do Bad Kreuznach. Spotkanie i przejazd do Baden-Baden. Zakwaterowanie i nocleg. - 4 dzień (Środa) Przejazd do Geinberg (A), zwiedzanie, przejazd do Blumau (A), zakwaterowanie i nocleg w pobliżu Bad Blumau. - 5 dzień (Czwartek) Wizyta w Rogner Bad Blumau (A). Po drodze zwiedzanie i spotkanie w Bad Waltersdorf. Przejazd do Savar (Hu) - spotkanie i nocleg. - 6 dzień (Piątek) Przejazd do Pies tany (SK) spotkanie i zwiedzanie. Nocleg w Pies tany. - 7 dzień (Sobota) Spotkanie w uzdrowisku i powrót do Krynicy. 6. Posiłki dla uczestników: - w pierwszym dniu - obiadokolacja, - w dniach od drugiego do szóstego - śniadanie, obiadokolacja, - w siódmym dniu - śniadanie + suchy prowiant 7. Zakwaterowanie uczestników: 7.1. Zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach (trzygwiastkowych), w pokojach jednoosobowych oraz dwuosobowych z własnym węzłem sanitarnym, liczba pokoi jednoosobowych nie może być mniejsza niż pięć. 7.2. W obiekcie powinna być salka udostępniana na spotkania grupy, 7.3. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 8. Środek transportu: 8.1. Podróż oraz wszystkie przejazdy związane z realizacją wyjazdu będą odbywać się komfortowym autokarem. Wyposażanie autokaru: klimatyzacja, toaleta/WC, rozkładane miejsca siedzące z wysokimi oparciami dla wszystkich uczestników. 8.2. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na prawidłową realizacje przyjętego planu. 8. Tłumaczenia: W trakcie wyjazdu grupie będzie towarzyszył pilot/tłumacz, którego zabezpiecza Wykonawca. Pilot/tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka niemieckiego/angielskiego na język polski (i odwrotnie) w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: - realizację programu w zakresie podanych miejscowości do każdego wyjazdu, - zapewnienie posiłków dla uczestników, - zapewnienie zakwaterowania dla uczestników, - pokrycie kosztów biletów wstępu do odwiedzanych instytucji, - zapewnienie autokaru, - zapewnienie pilota/tłumacza, - ubezpieczenie KL i NW uczestników. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: - przedłożenie programu poszczególnych wyjazdów, - rekrutację uczestników, - zapewnienie osoby sprawującej nadzór nad organizacją wyjazdu i realizacją programu merytorycznego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.10.00-5, 79.34.22.00-5, 63.51.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.07.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 kwietnia 2011 r. godz. 11:50. 3. Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - nie złożył dokumentów lub oświadczeń na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 46 ust.4aPzp. 3) Gwarancja/poręczenia ma być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pisemne żądanie Zamawiającego i nieprzenośne na osoby trzecie. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 38 8802 0002 2002 2007 2094 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu: Kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy 5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć w oryginale do oferty. 6. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - uniemożliwi zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (przyczyny niezawarcia umowy leżą po stronie Wykonawcy). 8. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Informacja adresowa Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.2.3) Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
IV.2.4) Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie przewidujedynamicznego systemu zakupów.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgurp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2011 godzina 11:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ ul. Czarny Potok 27/24..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Specyfikacja do pobrania

Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2011 19:05
 


Strona 3 z 5

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl