Home Archiwum
Archiwum


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-usługi

Email Drukuj PDF

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi

 

Poprawiony: czwartek, 13 grudnia 2012 12:44
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: czwartek, 13 grudnia 2012 12:44
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Publikacja pokongresowa z XXI Kongresu Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy”

Email Drukuj PDF

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Poprawiony: czwartek, 13 grudnia 2012 12:45
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-usługi

Email Drukuj PDF

 

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Zp.271.4.2012                                                         Krynica-Zdrój, dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA WYJAZDÓW STUDYJNYCH W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ I  PROMOCJA MAŁOPOLSKIEGO PRODUKTU UZDROWISKOWEGO W RAMACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH SIECI WSPÓŁPRACY” – WIZYTA STUDYJNA NR III i IV wybrano:

Zadanie Nr 1 jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  5 złożoną przez Wykonawcę Biuro Turystyczne VECTOR- Krzysztof Trela ul. Kity 24, 33-370 Muszyna.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 39 000,00 zł brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych  00/100) i spełnia inne kryteria odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100.  

Zadanie Nr 2 jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  5 złożoną przez Wykonawcę Biuro Turystyczne VECTOR- Krzysztof Trela ul. Kity 24, 33-370 Muszyna.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 39 000,00 zł brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych  00/100) i spełnia inne kryteria odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100.  

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

ZADANIE NR 1

Oferta nr 1

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 25,36

Oferta nr 3

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 60,74

Oferta nr 4

Biuro Usługowo- Turystyczne ATLANTIC Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 49,43

ZADANIE NR 2

Oferta nr 1

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 25-36

Oferta nr 3

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 60,74

Ponadto informuję, o odrzuceniu oferty z przedmiotowego postępowania:

Oferta Nr 2

Atest Tour Bis Andrzej Bis ul. Józefa Psarskiego 15/3, 07-410 Ostrołęka

Uzasadnienie Prawne:

Oferta została odrzucona na mocy art. art. 89 ust. 1 pkt 6 wymienionej ustawy.

Uzasadnienie faktyczne:

Jak wynikało z postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotem zamówienia była organizacja wyjazdów studyjnych.

W trakcie badania złożonych ofert ustalono, że w ofercie nr 2, złożonej przez ww. Wykonawcę w "formularzu ofertowym"  błędnie została obliczona cena.

W związku z powyższym pismem z dnia 05 kwietnia 2012 r., Zamawiający wezwał zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wyjaśnień należało udzielić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06  Kwietnia 2012 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień. 

W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt 6 P.z.p. ("zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu ceny; "), należało odrzucić ofertę nr 2 złożoną przez Atest Tour Bis Andrzej Bis ul. Józefa Psarskiego 15/3, 07-410 Ostrołęka.                               

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom.

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 


Strona 1 z 5

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl