Home Archiwum ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

 

Zp.271.1.2012                                                                                                                            Krynica Zdrój, dnia 28 lutego 2012 r.

 

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759, z 2010r. z późn. zmianami) uprzejmie informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę VIOLI-NET ul Dukatów 27B, 31-431 Kraków.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 48 115,14 zł brutto (czterdzieści osiem tysięcy sto piętnaście złotych  14/100) i spełnia inne kryteria odnoszące się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100.      

Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1

„landbrand” S.C. Paulina Brzeska- Gonera, Hubert Gonera, Os. B. Chrobrego 13 A/91, 60-681 Poznań

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 79,83

Oferta nr 2

Pro Regio Consulting Grzegorz Godziek ul. Śliwkowa 14/3, 31-982 Kraków

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 40,75

Oferta nr 3

BP Consulting Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 54,11

Oferta nr 4

INSPIRE CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wilczyńskiego 25E/219, 10-686 Olsztyn

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 49,39

Oferta nr 5

VIOLI-NET ul Dukatów 27B, 31-431 Kraków

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 100

Oferta nr 6

Agencja Promocji Miast i Regionów Sp. z o.o. ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 48,29

Oferta nr 7

Synergia Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce, adres do korespondencji: ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 64,24

Oferta nr 8

ACCREO Taxand Sp. z o.o. ul. Grzybowa 5 A, 00-132 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 54,71

Oferta nr 9

WYG International Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 39,92

Oferta nr 10

Instytut Badawczy IPC Agnieszka Kotlińska ul. Aleksandra Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 83,97

Oferta nr 11

MONTRILO Aneta Zacharz ul. Warszawa 10, 40-006 Katowice

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 51,47

Oferta nr 12

„EU-CONSULT” Sp. z o.o.  ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 60,14

Oferta nr 13

MARKETING PLUS ul. Senatorska 15, 30-160 Kraków

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 48,89

Oferta nr 14

Locativo Sp. z o.o. ul. Tarłowska 5/6, 31- 102 Kraków

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena - 65,74

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom.

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

Poprawiony: wtorek, 10 kwietnia 2012 18:23  

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl