Home Archiwum OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego"

Email Drukuj PDF

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.sgurp.pl

Zp.271.01.2012                                                                  Krynica-Zdrój, dnia 31 stycznia 2012  r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

 „Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego”

Numer ogłoszenia: 26293 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP , ul. Czarny Potok 27/24, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 18 477 74 50, faks 18 477 74 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia będzie realizowane w ramach projektu Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności Program Regionalny. CPV główny: 73220000-0 II. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego łącznie z programem promocji, programem rozwoju marki oraz rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych, systemem identyfikacji wizualnej zwanej dalej Strategią Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego. 2. Dokument powinien spełniać następujące funkcje: 2.1. koordynacyjną - ukierunkowującą działania i ułatwiającą współpracę partnerów publicznych, prywatnych i pozarządowych działających w i na rzecz branży turystyczno-uzdrowiskowej w całym województwie, 2.2. stanowiącą - będącą podstawą prowadzonej przez samorządy lokalne, gestorów bazy sanatoryjno-turystycznej oraz województwo samorządowe polityki rozwoju w dziedzinie turystyki uzdrowiskowej w Małopolsce. 3. Strategia Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego zostanie opracowana metodą sesji strategicznych, drogą badań zewnętrznych (badania rynkowe) i wewnętrznych (badania potencjału produktowego), badań wizerunkowych, oraz raportów. Celem przeprowadzenia sesji jest: 3.1. Sesja pierwsza - przed rozpoczęciem prac: zaprezentowanie przez Wykonawcę metodyki pracy, uzgodnienie z Zamawiającym oraz interesariuszami najistotniejszych barier oraz szans rozwojowych Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego, ustalenie planu działania oraz harmonogramu spotkań konsultacyjnych. 3.2. Sesja druga - po zakończonej fazie analityczno - diagnostycznej: prezentacja wyników badań w tym inwentaryzacji potencjału produktu turystycznego i marki oraz diagnozy strategicznej w celu akceptacji wypracowanych założeń strategicznych, ewentualnie ich korekta. 3.3. Sesja trzecia - po zakończeniu prac nad opracowaniem: prezentacja strategii w wersji ostatecznej wraz z komentarzami do planu i harmonogramu wdrożenia. W każdym spotkaniu powinno uczestniczyć od 10 do 15 osób. Sesje organizowane muszą być na terenie gmin uzdrowiskowych biorących udział w projekcie, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym. 4. Wykonawca odpowiada za: organizację przeprowadzonych sesji, zaproszenia, zapewnienie sali, materiałów dla uczestników oraz przygotowanie merytoryczne do poprowadzenia sesji. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji listę uczestników, terminy sesji, lokalizację, wzór zaproszeń w terminie 14 dni od podpisania umowy. 5. Opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego obejmować będzie następujące części: 5.1. Badania rynkowe, w tym wizerunkowe, na ogólnopolskiej grupie reprezentacyjnej w liczbie 300 osób, przy czym co najmniej 75 % badań powinno zostać przeprowadzone w miejscowościach powyżej 200 000 mieszkańców. 5.2. Diagnoza stanu rozwoju małopolskiego produktu uzdrowiskowego, ocena walorów i atrakcji produktu uzdrowiskowego, postrzeganie marki Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego, analiza infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej diagnoza podejmowanych działań promocyjnych oraz inwentaryzacja istniejących markowych produktów uzdrowiskowych. W odniesieniu do każdego z powyższych elementów analiza winna być dokonana w układzie gmin i miejscowości uzdrowiskowych, a następnie zagregowana do poziomu województwa i ukazana na tle innych regionów. 5.3. Strategia Rozwoju Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego, z programem promocji na lata 2013 - 2018, z programem rozwoju marki oraz rozwoju i promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego na lata 2013 - 2018 oraz systemem identyfikacji wizualnej. 5.4. Plan wdrożenia Strategii Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego, który powinien skupić się na budowaniu produktu uzdrowiskowego o charakterze ponadlokalnym (subregionalnym i regionalnym) wraz z określeniem celów jakie muszą być zrealizowane, umożliwiający rzeczywiste rozwijanie produktu uzdrowiskowego, jako markowego produktu turystycznego województwa małopolskiego. 5.5. Wdrażanie Strategii Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego: wybór zadań (priorytetyzacja); opracowanie programów operacyjnych na konkretne lata (okresy) w układzie subregionalnym i regionalnym, wraz ze wskazaniem podmiotów wiodących; założenia planu promocji regionalnego produktu uzdrowiskowego, wraz z opracowaniem zaleceń dla wspólnej wizualizacji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego; monitoring; ewaluacja. 6. Zakres prac objętych zadaniem Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego, w ramach, którego realizowane będą zadania: 6.1. I etap: prace przygotowawcze (minimum dwa spotkania robocze Zamawiającego z Wykonawcą, podczas których zostanie zatwierdzona ostateczna koncepcja metodyczna i organizacyjna prac zakończona protokołem ustaleń), przedstawienie przez Wykonawcę listy interesariuszy projektu do zatwierdzenia przez Zamawiającego, przedstawienie założeń i metodyki opracowania Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego Zamawiającemu. 6.2. II etap: prace badawczo - analityczne, opracowanie diagnozy, postrzeganie marki, promocji oraz istniejących i potencjalnych markowych produktów uzdrowiskowych na terenie uzdrowisk małopolskich, segmentacja rynku usług uzdrowiskowych- na podstawie zebranych przez Wykonawcę danych badawczych. Etap ten obejmuje również sporządzenie inwentaryzacji potencjału: walorów, atrakcji materialnych i niematerialnych, usług i towarów, infrastruktury oraz dostępności dla celów planowania strategii. 6.3. III etap: prezentacja wyników prac badawczo - analitycznych podczas sesji strategicznych z udziałem interesariuszy Strategii. 6.4. IV etap: opracowanie Strategii Rozwoju Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego na lata 2013 - 2018, w tym promocji, programu budowy marki oraz rozwoju i promocji produktu, systemu identyfikacji wizualnej oraz planu wdrożenia Strategii, przekazanie gotowego dokumentu Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt. 8. 7. Termin realizacji zamówienia: 03 grudzień 2012 rok 8. Wykonawca wykona Strategię Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w następującej formie: 8.1. w wersji pełnej, 8.2. w wersji skróconej (20 - 35% wersji pełnej), 8.3. w formie prezentacji Power Point (wersja pełna i wersja skrócona), 8.4. formy edycyjnej dokumentów końcowych: 8.4.1. w postaci pisemnej (nakład 50 egzemplarzy, ilość stron ok. 200, format A5, papier offset lub satyna, kreda 115 g, okładka kartonik 350 g, druk full kolor wszystkie strony, oprawa klejona, okładka folia mat + lakier wybiórczy) 8.4.2. w postaci elektronicznej (nośnik CD/DVD, format WORD, EXCEL) 8.5. Wyżej wymienione dokumenty i opracowania należy dostarczyć w wersji papierowej (50 egz.) i elektronicznej na nośniku CD lub DVD (3 egz.). Formy edycyjne dokumentów końcowych należy złożyć w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD (3 egz.). Do jednego egzemplarza Strategii Wykonawca załącza egzemplarz wszystkich dokumentów, raportów i analiz, z których korzystał przy opracowaniu Strategii. 9. Strategia Rozwoju Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego powinna być komplementarna z dokumentami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi, których treść porusza tematykę opracowywanej strategii oraz z lokalnymi dokumentami strategicznymi i projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez partnerów projektu: 9.1. Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013, 9.2. Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, 9.3. Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 9.4. Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007-2013, 9.5. Strategią Rozwoju Turystyki w latach 2007-2013, 9.6. Programem Rozwoju Uzdrowisk Polskich na lata 2008-2012, 9.7. Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, 9.8. Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Kierunkami Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata 2008-2013, 9.9. programami rewitalizacji i planami rozwoju uzdrowisk małopolskich, oraz uwzględniać założenia czynione w dokumentach i projektach dokumentów obejmujących przyszły okres programowania, w tym przede wszystkim: 9.9.1. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR), 9.9.2. Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020. 10. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zasad wynikających z wytycznych instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji dostępnych na stronie http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/promocja.aspx Dokument ten zawiera wzory logotypów, które muszą zostać zastosowane do oznaczenia Strategii oraz dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 11. W wydawnictwie wymagane jest zamieszczenie: a) logo Narodowa Strategia Spójności Program Regionalny, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, logo SGU RP, logo Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, b) informacji na temat współfinansowania wydawnictw: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, c) adnotacji egzemplarz bezpłatny. 12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 30 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo - odbiorczego. a) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas usunięcia wad i usterek. b) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. c) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. d) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.22.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości/; 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 63 8802 0002 2001 0007 2094 0001 z dopiskiem: wadium dla przetargu Opracowanie i wydruk Strategii Rozwoju i Promocji Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: a. wypełnionego druku oferty, b. pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika c. pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego d. kopii dowodu wpłaty wadium . W pozostałych przypadkach należy załączyć do oferty oryginalny dokument wniesienia wadium. Obowiązujące zasady! 1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: 1) Zmiana terminu przewidzianego na wykonanie umowy jest możliwa w przypadku: a. Zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające realizację zamówienia b. Innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia lub wykonania innych czynności przewidzianych umowy c. konieczności wykonania usług zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości usługi i uzyskania złożonego efektu użytkowego, d. zmiany zakresu robót 2) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a. Zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego dostaw jest możliwa za uprzednią zgodą Zamawiającego zgodnie z art. 647 KC. b. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy c. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, d. Ustawowa zmiana stawki podatku Vat e. Zmiana miejsca dostawy f. Zmiana ilości zamówienia g. zmiana zakresu robót wynikająca z wprowadzenia zmian które wynikły w trakcie realizacji usługi i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęła by na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np.: zmiana konta, siedziby firmy, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgurp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP ul. Czarny Potok 27/24 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2012 godzina 08:50, miejsce: STOWARZYSZENIE GMIN UZDROWISKOWYCH RP ul. Czarny Potok 27/24 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja do pobrania


Odpowiedzi na pytanie Nr 1Odpowiedzi na pytanie Nr 2


Odpowiedzi na pytanie Nr 3

Poprawiony: wtorek, 10 kwietnia 2012 18:21  

BIP

http://sgurp.pl/index1.htm

 

Kontakt

Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP

ul. Czarny Potok 27/24

33-380 Krynica-Zdrój

tel. (+48 18)  477 74 50
faks (+48 18) 477 74 51

Administratorzy:
 Iwona Drozd

biuro@sgurp.pl